Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez spółkę QBdose Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: Administratorem Danych Osobowych lub ADO). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

QBdose Sp. z o. o. Sp. k. ul. Skawińska 37, 61-333 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: NIP 7822882656; REGON 386082830; KRS 0000841962 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Dane Osobowe

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników. Podane przez Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze skierowanym do Nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy/ zamówienia/ zlecenia lub zakupem oferowanych przez nas towarów lub usług. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, zamówienia/zlecenia, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe.

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych:

 1. Państwa dane są przetwarzane w celu

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

1.

Realizacja zamówienia/ usługi

6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu.

2.

Przedstawienie oferty

6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu przesłania oferty.

3.

Skontaktowania się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu i adresem e-mail w celach marketingowych.

6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową wykonania usługi. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.

Okres trwania akcji marketingowej.

4.

W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego.

6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

5.

Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.

6.

Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

7.

Zapobieganie nadużyciom i oszustwom oraz dla celów archiwizacyjnych

10 lat

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi ADO współpracuje na potrzeby świadczenia naszych usług, w tym:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem,

 • dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji naszych akcji marketingowych, podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe).

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się poprzez e-mail na adres j.budzik@qbdose.com

Bezpieczeństwo danych

 1. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. ADO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Kontakt:

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od 25 maja 2018 r.

Powyższa informacja nie wymaga jakiejkolwiek odpowiedzi.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem j.budzik@qbdose.com